Meer daadkracht en versnellen tuinbouwtransities

Geplaatst op

Op 29 mei 2018 zag GreenportsNederland, waarin de verschillende kolommen van Greenport Holland opgaan, het levenslicht. Er was binnen Greenport Holland sprake van twee aparte onderdelen; Greenport Holland bedrijfsleven en Greenport Holland overheid.

 

Na een aantal jaar bleek deze splitsing in de praktijk niet goed voor de opgaven van de sector.
Anderhalf jaar geleden sloegen daarom -  op initiatief van enkele bedrijven en de gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg -   de zes Nederlandse Greenports, het Rijk en de provincies Noord- en Zuid-Holland en Limburg de handen ineen.. Dat resulteerde dit jaar in de oprichting van GreenportsNederland. Hierin hebben de zes Greenports zitting; gebieden met een concentratie van tuinbouwbedrijven die, van het zaadje tot aan de consument, sterk met elkaar verbonden zijn. Samen willen zij nationale transities realiseren op het gebied van onder meer agrologistiek, klimaat, modernisering teeltareaal, onderwijs en arbeidskrachten. De Greenports zijn dan ook een belangrijke basis voor GreenportsNederland, naast de aansluiting op nationale programma’s zoals het Nationale Klimaatakkoord of de landbouwvisie van LNV.

Gelet op de landelijke ambities voor onder andere verduurzaming, zien veel partijen van ondernemers tot overheden de noodzaak om zich beter te organiseren en te werken aan een Uitvoeringsagenda Tuinbouw (tuinbouwakkoord) en een daarop afgestemde lobbyagenda.

Samen sterk
De Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus was één van de drijvende krachten achter de totstandkoming van GreenportsNederland. “Door samen op te trekken, kun je kennis bundelen en taken verdelen”, benadrukt Mackus. “Dit stelt ons in staat om uitdagingen meer gestructureerd en gedegen aan te pakken. Ook maken we een sterkere vuist en zijn we een betere gesprekspartner voor en met de Rijksoverheid. Hierdoor kunnen we samen transities versnellen. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder.’”

Spreekbuis richting de overheid
Jaap Bond, interim voorzitter van het bestuur van GreenportsNederland en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland is erg blij dat de tuinbouw met de vertegenwoordiging van LNV in GreenportsNederland, nu één spreekbuis heeft richting de landelijke overheid. “Zeker in deze tijden van grote veranderingen binnen de tuinbouw is het belangrijk om zaken op de landelijke politieke agenda te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de veroudering van het glasbestand en de soms moeilijke bedrijfsopvolging”, zegt Bond. “De ondernemers bepalen weliswaar hoe de tuinbouw zich ontwikkelt - zij zijn immers degenen die het risico nemen -, maar de overheden kunnen een belangrijke en faciliterende rol spelen. Bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving. GreenportsNederland kan het verschil maken op het gebied van innovatie, internationalisering, logistiek, duurzame energie, modernisering van de glasopstanden en tal van andere onderwerpen.”

Volgens Bond willen ook gebieden die nu niet onder de Greenports vallen, waaronder Gelderland en Flevoland, aanhaken bij GreenportsNederland. “Dat is een positief signaal. Organisatie  vanuit één loket en verkondiging van één boodschap vanuit de gehele sector zorgt voor meer effectiviteit en daadkracht. Dat is van groot belang, vooral als het gaat om de ambitie van de sector en de geweldige uitdaging die er ligt.” GreenportsNederland vormt ook voor Coalitie HOT de verbinding naar de Haagse politiek, wat betreft de pijlers Energietransitie en Modernisering Tuinbouw.

Sleutelrol voor Coalitie HOT in GreenportsNederland
Terwijl GreenportsNederland een voorbeeld is van een brede publiek-private samenwerking, is Coalitie HOT vooral een faciliterende uitvoeringsorganisatie. Een organisatie die de nationale trekker kan zijn van de transitielijn op het thema Ruimte. Daarin vervult HOT nu al een rol als het gaat om de uitwerking van deze lijn als onderdeel van een nationaal tuinbouwakkoord. HOT helpt op deze manier  de modernisering van het teeltareaal en de energietransitie te versnellen. Dat erkent ook Hubert Mackus, die binnen GreenportsNederland een belangrijke rol ziet voor Coalitie HOT. “HOT speelt bij veel kernthema’s een sleutelrol”, zegt Mackus. “Zij hebben immers een enorme kennis van de sector en beschikken over een uitgebreid netwerk. Dat biedt GreenportsNederland handvatten voor het bepalen van de juiste koers en strategie.”

Daarnaast stimuleert Coalitie HOT, onder de vlag van ‘Onderneming 2026’, ondernemers om na te denken over de toekomst en welke elementen op lange termijn bepalend zijn voor het succes van hun tuinbouwbedrijf. “De grotere bedrijven haken wel aan, maar het is belangrijk om ook de kleinere ondernemers hierbij te betrekken”, zegt Jaap Bond. “Dit gebeurt in samenwerking met o.a. Royal Flora Holland, Federatie VruchtgroenteOrganisaties, LTO Noord, LTO Glaskracht en de Rabobank en hun achterban. Coalitie HOT verbindt GreenportsNederland met de tuinbouwondernemers.” 


Deel dit blog:

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht